Raben logo

Adatvédelem

1. Bevezetés és alkalmazási kör                       

A személyes adatok védelme és az információbiztonság mindig is kiemelt fontosságú volt a Raben  Group számára. Felelős szervezetként tudatában vagyunk annak, hogy az információnak különleges értéke van, és olyan erőforrás, amely megfelelő védelmet igényel. Ezért fontos számunkra, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kérdésekről, különös tekintettel a személyes adatok védelméről szóló előírásokra, ideértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR). Ezért ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz a személyes adatok feldolgozásának jogi alapjairól, azok gyűjtésének és felhasználásának módjairól, valamint az érintettek jogairól. Ezért a jelen adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") a személyes adatoknak a Raben Group magyarországi vállalatai és telephelyei által történő feldolgozásával kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza, azaz:

 1. Raben Trans European Hungary Kft., székhely: 2330 Dunaharaszti,Jedlik Ányos utcsa 31.; email: hungary.info@raben-group.com
 2. Raben Real Estate Hungary Kft., székhely: 2330  Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 31. ; email: hungary.info@raben-group.com
 3. Raben Trans European Hungary Kft. telephely címe: 2330 Dunaharaszti, Gábor Áron utca 6.; email: hungary.info@raben-group.com
 4. Raben Trans European Hungary Kft.,telephely címe: 9027 Győr, Falk Miksa utca 2.; email: hungary.info@raben-group.com
 5. Raben Trans European Hungary Kft.,telephely címe: H-7630, Pécs, Barényi Béla u. 2.; email: hungary.info@raben-group.com   
 6. Raben Trans European Hungary Kft., székhely: 4030 Debrecen, Monostorpályi utca 9/b.; email:  hungary.info@raben-group.com

Ez a szabályzat minden olyan esetre vonatkozik, amikor a Raben Group magyarországi vállalatai adatkezelőként kezelik és feldolgozzák az adatokat. Ezért a Szabályzat részeként mind a https://magyarorszag.raben-group.com/ weboldalunk és a közösségi média oldalak használatával kapcsolatos személyes adatok feldolgozására vonatkozó információkat, mind pedig a személyes adatoknak a Raben Group magyar vállalatai által, e csatornákon kívüli feldolgozására vonatkozó részletes tájékoztatási záradékokat bemutatjuk.

Ebben a dokumentumban részletes információkat talál azokra a helyzetekre vonatkozóan is, amikor a Raben Group magyar vállalatai a Raben Group más vállalatai által közösen kezelik a személyes adatokat (különösen a közös ellenőrzés alá tartozó vállalatok listáját, a kapcsolattartási pontra vonatkozó információkat és a közös ellenőrzés alá tartozó adatkezelési célok megjelölését).

A Raben Group azon vállalatainak adatvédelmi irányelvei, amelyek székhelye nem Magyarországon található, a weboldalon az egyes országoknak fenntartott külön fülön találhatók.

II. Általános információk

A Raben Group magyarországi vállalatai különös figyelmet fordítanak a személyes adatok helyes és jogszerű feldolgozásának kérdésére. Tájékoztatjuk a magánszemélyeket személyes adataik feldolgozásának jogalapjáról, azok gyűjtésének és felhasználásának módjáról, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól, számos kommunikációs csatornán keresztül, így különösen a jelen Szabályzaton keresztül.

A Raben Group magyarországi vállalatai biztosítják a személyes adatok feldolgozásának átláthatóságát, és az adatok feldolgozásáról jogszerűen és időben jelentést tesznek. Ez vonatkozik azokra az esetekre, amikor közvetlenül az érintettől kapott személyes adatokat dolgozunk fel, valamint azokra az esetekre, amikor más forrásból szereztünk személyes adatokat. A részletes tájékoztatási záradékok részeként az érintettek rendelkezésére bocsátjuk a GDPR 13. és 14. cikkének rendelkezései által megkövetelt teljes körű tájékoztatást.

A Raben Group magyarországi vállalatai biztosítják, hogy az adatokat csak a megjelölt cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjtik, és csak addig kezelik, amíg az szükséges. Arra törekszünk, hogy folyamatosan azonosítsuk a személyes adatok területén a változtatási igényeket, és a lehető legnagyobb mértékben védjük az érintettek jogait és szabadságait. A személyes adatok feldolgozásának tisztességessége és átláthatósága érdekében a Raben Group magyarországi vállalatai részletes nyilvántartást vezetnek a személyes adatok feldolgozásáról, és ha adatfeldolgozóként járnak el, akkor a feldolgozási tevékenységek kategóriáiról is nyilvántartást vezetnek.

A személyes adatok feldolgozása során a Raben Group magyarországi vállalatai gondoskodnak azok biztonságáról és bizalmas jellegéről, és különös figyelmet fordítanak a feldolgozáshoz használt technikai és szervezési intézkedések kiválasztására és ellenőrzésére (beleértve az adatvédelem figyelembevételét a tervezési szakaszban, a megfelelő kockázatelemzések elvégzését és szükség esetén az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését). A Raben Group magyarországi vállalatai biztosítják, hogy a feldolgozott személyes adatokhoz csak megfelelően felhatalmazott és a feldolgozott adatok bizalmas kezelésére kötelezett személyek férjenek hozzá.

A Raben Group magyarországi vállalatai nagy figyelmet fordítanak az üzleti partnerek megfelelő kiválasztására, többek között a velük megosztott személyes adatok biztonságának figyelembevételével. Adatfeldolgozók szolgáltatásainak igénybevétele esetén a Raben Group vállalatai gondosan ellenőrzik, hogy az adott szolgáltató garantálja-e a rábízott személyes adatok megfelelő szintű biztonságát, és ezt a kérdést rendszeres ellenőrzések során ellenőrzik.

Abban az esetben, ha - a meglévő biztonsági intézkedések ellenére - adatvédelmi incidens történik a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, a Raben Group vállalatai minden lehetséges lépést megtesznek a jogsértés okainak, terjedelmének és lehetséges következményeinek azonosítása érdekében, és teljesítik az ebből eredő jogi kötelezettségeket, különösen a felügyeleti hatóság és a jogsértés által érintett személyek értesítésével kapcsolatos kötelezettségeket.

A Raben Group vállalatai nagy figyelmet fordítanak a személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatos kérdésekre is, beleértve különösen a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található személyes adatfeldolgozók részére történő továbbítását.

Az EGT-n kívüli országok nem biztos, hogy ugyanolyan szintű személyesadat-védelmet nyújtanak, mint az EGT-országok. Mielőtt az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítanánk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen továbbítás ne eredményezze az EGT-országokban hatályos rendelkezések által garantált védelem szintjének csökkenését. Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a továbbítás megfelelőségi határozaton vagy az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi szerződéses záradékokon alapul.

III. Adatvédelmi tisztviselő

A Raben Group magyarországi vállalatai adatvédelmi tisztviselőt neveztek ki – Rozmis Editet. Őt lehet keresni a személyes adatok feldolgozásával és az adatfeldolgozással kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérdésben:

 • a következő postacímre küldött megkeresésekkel: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 31. , a "személyes adatok védelme" megjegyzéssel;
 • a hungary.gdpr@raben-group.com e-mail címre történő megkereséssel.

IV. Az érintettek jogainak gyakorlása

A Raben Group vállalatai különös figyelmet fordítanak a természetes személyek GDPR szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérdésekre.

A GDPR szerinti jogok gyakorlását az adatvédelmi tisztviselőnek történő bejelentéssel kérheti a Szabályzat III. szakaszában megjelölt kommunikációs csatornákon keresztül.

Ha a kérelem alapján nem tudjuk azonosítani a természetes személyt, akkor további információkat kérünk a kérelmezőtől. Ezen adatok megadása nem kötelező, azonban ennek elmulasztása azt eredményezi, hogy a kérés nem teljesíthető (és következésképpen elutasításra kerül).

A kérelemre a választ a kézhezvételtől számított egy hónapon belül kell megadni. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt, megjelölve az intézkedés indokait.

Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, a választ ugyanabban a formában kell megadni (kivéve, ha a kérelmező más formában kéri a választ). Egyéb esetekben a választ írásban adják meg. Amennyiben a kérelem időzítése miatt nem lehet írásban válaszolni, és a kérelmező adatai lehetővé teszik az elektronikus úton történő kapcsolatfelvételt, a választ ebben a formában kell megadni.

A kérelmet kezelő adatkezelő megőrzi a kérelemre és a kérelmet benyújtó személyre vonatkozó információkat annak biztosítása érdekében, hogy a megfelelőség bizonyítható legyen, valamint az érintettek esetleges követeléseinek megállapítása, érvényesítése vagy az azokkal szembeni védelem érdekében. Minden egyes kérelmet az érintett adatkezelő által vezetett kérelem-nyilvántartásban rögzítenek. Ezt a nyilvántartást úgy vezetik, hogy biztosítsák az abban szereplő adatok sértetlenségét és bizalmas jellegét.

Érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • a személyes adatok feldolgozásáról való tájékoztatáshoz való jog - ennek alapján a kérelmet benyújtó természetes személyt tájékoztatjuk a feldolgozásról, ideértve különösen a feldolgozás célját és jogalapját, a tárolt adatok körét, a szervezetek körét, amelyeknek az adatokat átadjuk, valamint az adatok törlésének tervezett időpontját;
 • az adatok másolatának megszerzéséhez való jog - ezen az alapon a kérelmet benyújtó természetes személyre vonatkozó feldolgozott adatok másolatát biztosítjuk;
 • a helyesbítéshez való jog - kötelesek vagyunk a feldolgozott személyes adatokban található ellentmondásokat vagy hibákat kijavítani, illetve hiányos adatok esetén kiegészíteni azokat;
 • az adatok törléséhez való jog - ezen az alapon Ön kérheti azon adatok törlését, amelyek feldolgozása már nem szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyek érdekében azokat gyűjtötték;
 • az adatkezelés korlátozásához való jog - ilyen kérelem esetén a személyes adatokkal kapcsolatos műveleteket - kivéve azokat a műveleteket, amelyekhez az érintett hozzájárult, valamint az adatok tárolását az elfogadott megőrzési szabályoknak megfelelően - vagy amíg az adatkezelés korlátozásának okai meg nem szűnnek (pl. a felügyeleti hatóság további adatkezelést engedélyező határozata);
 • az adathordozhatósághoz való jog - ezen az alapon, amennyiben az adatokat automatizált eszközökkel dolgozzák fel egy megkötött megállapodással vagy megadott hozzájárulással összefüggésben, az érintett által megadott adatokat számítógépen olvasható formátumban kiadjuk. Lehetőség van arra is, hogy kérje ezen adatok más szervezetnek történő továbbítását, feltéve azonban, hogy mind a mi, mind a kijelölt szervezet részéről megvan erre a technikai kapacitás;
 • a marketingcélú adatkezelés elleni tiltakozás joga - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak marketingcélú kezelése ellen anélkül, hogy tiltakozását indokolnia kellene;
 • az egyéb adatkezelési célokkal szembeni tiltakozás joga - Ön bármikor tiltakozhat - az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból - a személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet jogos érdekeink alapján (pl. elemzési vagy statisztikai célokból vagy tulajdonvédelmi okokból) végeznek; az ezzel kapcsolatos tiltakozásnak tartalmaznia kell az
 • a hozzájárulás visszavonásához való jog - ha az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy azt bármikor visszavonja, ami azonban nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét;
 • a panaszhoz való jog - amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit vagy más, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozást, panaszt nyújthat be a személyes adatok feldolgozását felügyelő hatóságnál, amely a Raben Group magyarországi vállalatai esetében Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 1055.

V. Személyes adatok közös kezelése

Üzleti céljaik elérése és a nyújtott szolgáltatások legmagasabb színvonalának biztosítása érdekében a Raben Group vállalatai nemcsak független adatkezelőként, hanem közös adatkezelőként is kezelhetnek személyes adatokat a GDPR 26. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján kötött közös adatkezelési megállapodás alapján, amely különösen az ilyen adatkezelés céljait határozza meg.

A Raben Group vállalatai közös adatkezelőként eljárva közösen határozzák meg a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.

1. Közös adatkezelők listája

A Raben Group vállalatai által kötött közös adatkezelési megállapodás felei a következő vállalatok (a továbbiakban: "közös adatkezelők"):

 1. Raben Management Services s.p.z.oo székhely: Robakowo (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 2. Raben Trucking & Rental GmbH székhely: Mülheim-Kärlich (56218) Germany, Urmitzer Str. 9,
 3. Raben ECP GmbH székhely: Mannheim (68219) Germany, Holländerstr. 11,
 4. Raben Trans European Germany GmbH with its registered Mannheim (68219) Germany, Holländerstr. 11,
 5. Raben Germany Immobilien GmbH with its registered in Mannheim (68219) Germany, Holländerstr. 11,
 6. Raben Trans European Immobilien GmbH with its registered Mannheim (68219) Germany, Holländerstr. 11,
 7. Raben 4PL Solutions GmbH with its registered in Mannheim (68219) Germany, Holländerstr. 11,
 8. Raben Sea & Air GmbH with its registered in Hamburg (22113) Germany, Bredowstraße 30,
 9. Raben Real Estate Poland sp z.o.oszékhely: Robakowo (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 10. Raben Transport sp z.o.oszékhely: Gądki (62-023) Poland, ul.  Poznańska 71,
 11. Raben East sp z.o.oszékhely: Robakowo (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 12. Raben Logistics Polska sp z.o.oszékhely: Robako (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 13. Fresh Logistics Polska sp z.o.oszékhely: Robako (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 14. Raben Business Services sp z.o.oszékhely: Robakowo (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 15. Raben Sea & Air SE székhely: Robakowo (62-023) at ul. Zbożowa 1,
 16. Raben Group N.V. székhely: Oss (5342LW) the Netherlands, Vorstengrafdonk 81,
 17. Raben Netherlands B.V. székhely: Oss (5342LW) the Netherlands, Vorstengrafdonk 81,
 18. Ascari Investments B.V. székhely: Oss (5342LW) the Netherlands, Vorstengrafdonk 81,
 19. Raben Real Estate Holding S.E. székhely: Oss (5342LW) the Netherlands, Vorstengrafdonk 81,
 20. Raben Real Estate Netherlands B.V. székhely: Oss (5342LW) the Netherlands, Vorstengrafdonk 81,
 21. Raben Trucking Netherlands B.V. székhely: Etten-Leur (4878AH) the Netherlands, Parallelweg 3,
 22. G.J. Groep B.V. székhely: Etten-Leur (4878AH) the Netherlands, Parallelweg 3,
 23. Raben Logistics Czech s.r.o. székhely: Nupaky (251 01) Czechia, Komerční 535,
 24. Raben Transport s.r.o. with registered office in Kostelec (349 01) Czechia, Ostrov u Stříbra 64,
 25. Raben Logistics Slovakia s.r.o. székhely: Senec (903 01) Slovakia Diaľničná cesta 28,
 26. Raben Sittam S.r.l., székhely: Cornaredo (20007) Italy, Via Monzoro 100,
 27. Raben Trans European Hungary Kft. székhely: Dunaharaszti (2330)  Hungary, Jedlik Ányos út 31,
 28. Raben Real Estate Hungary Kft. székhely: Dunaharaszti (2330)  Hungary, Jedlik Ányos út 31,
 29. Raben Logistics Romania S.l.r. székhely: Dragomiresti - Deal (077096) Romania, Strada Padurii no. 26 CTPark BUCH 14,
 30. Raben Logistics Bulgaria EOOD székhely: Sofia, Bulgaria, 8 Tsar Kaloyan Str., 2nd floor,
 31. Raben Lietuva UAB székhely: Vilnius (LT-02120) Lithuania, Liepkalnio 85B,
 32. Raben Real Estate Lithuania UAB székhely: Vilnius (LT-02120) Lithuania, Liepkalnio 85B,
 33. Raben Latvia SIA székhely: Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads (LV-2130) Latvia, Garā iela 2,
 34. Raben Eesti OUszékhely: Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik (75312) Estonia, Reti tee 4,
 35. Raben Intertrans AE, székhely: Athens (18546) Greece, Agiou Dimitriou 41,
 36. Raben Real Estate Greece MIKE székhely: Athens (18546) Greece, Agiou Dimitriou 41,
 37. Raben BEXity GmbH, székhely: Vienna (1110) Austria, Warneckestraße 7.

2. Kapcsolattartás

Az érintettek fő kapcsolattartója a közös adatkezeléssel kapcsolatos minden kérdésben a Raben Group lengyel vállalatainak adatvédelmi tisztviselője, akit az alábbi elérhetőségeken lehet elérni:

 • érdeklődni a következő postacímen: ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Poznań közelében, „személyes adatok védelme” megjegyzéssel;
 • vagy az alábbi email címen: gdpr@raben-group.com.

    Ezen túlmenően az érintettek saját belátásuk szerint a fenti 1. pontban megjelölt kommunikációs csatornákon (postai cím/e-mail cím) közvetlenül is kapcsolatba léphetnek bármelyik közös adatkezelővel.

              

3. A közös adatkezelés hatálya alá tartozó adatkezelési célok listája

A Raben Group fenti 1. pontjában felsorolt vállalatai az alábbi folyamatokban közösen kezelik a személyes adatokat az alábbiakban megjelölt közösen elfogadott célok érdekében:

Process

Cél

Adatkezelők

Toborzás – pályázók adatbázisainak létrehozása 

A toborzási folyamat lebonyolítása és az álláspályázók adatbázisának létrehozása

Raben Management Services sp. z o.o. és a Raben Group magyarországi vállalatai 

Toborzás – pályázók kiválasztása  (döntéshozatali folyamat)

A toborzási folyamat lebonyolítása

Raben Management Services minden egyes közös adatkezelővel közösen ellenőrzi az adatokat (a kulcspozíciók esetében)

Toborzás – állásra jelentkezők elfogadása/kiválasztása  Raben Trans European Hungary

A toborzási folyamat lebonyolítása

Raben Trans European Hungary közösen kezeli az adatokat minden egyes közös adatkezelővel (kulcspozíciók esetében)

Toborzás – jövőbeli toborzások

Adatbázis létrehozása a pályázókról

Raben  Management Services sp. z o.o. és a Raben Group magyar vállalatai (kivéve Raben Real Estate Hungary Kft) közösen kezelik az adatokat

Foglalkoztatás – munkavállalói adatokhoz való hozzáférés  

HR osztály a csoport szabályozása szerint

Raben Management Services sp. z o.o. minden egyes közös adatkezelővel közösen ellenőrzi az adatokat (a bérezési adatok tekintetében)

Foglalkoztatás - hozzáférés a Raben csoport vállalatainak alkalmazotti adataihoz

Adatbázis megosztása belső toborzáshoz

Raben Management Services sp. z o.o. és a Raben Group vállalatai közösen kezelik az adatokat

Archiválás - archiválási szabályok meghatározása - hatály, megőrzés, hozzáférési jogok

Az archivált adatok biztonságának és az archiválási folyamat előírásoknak való megfelelésének biztosítása

Raben Management Services sp. z o.o. és a Raben Group vállalatai közösen kezelik az adatokat

Ügyfélszolgálat (visszáru/kárigények) - támogatás a kárkezelési folyamatban és a döntéshozatalban a reklamációs eljárásokban

A kárkezelési folyamat lebonyolításához és befejezéséhez szükséges intézkedések megtétele

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Ügyfélszolgálat - Track & Trace

A szállítások helyes végrehajtásához szükséges intézkedések megtétele (információ a küldemény állapotáról)

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Ügyfélszolgálat – a Feliratkozási központ működtetése

Az ügyfelek hozzájárulásával kapcsolatos információk kezelése (az ügyfelekkel való helyes kommunikáció fenntartása)

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Ügyfélszolgálat - szolgáltatásminőségi felmérések

Elégedettségi felmérés a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Ügyfélszolgálat - megkeresések

A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Ügyfélszolgálat – űrlapok a weboldalon (ügyfélszolgálat és szolgáltatások értékesítése)

Kommunikáció ügyfelekkel és potenciális ügyfelekke

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Szolgáltatások értékesítése

A Raben Group vállalati által nyújtott szolgáltatások értékesítését célzó tevékenységek

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Ügyfélszolgálat

Megkötött szerződések teljesítése

Raben Management Services sp. z o.o. és a közös adatkezelők, amennyiben szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek

Dokumentumáramlás - adatok és pénzügyi dokumentumok továbbítása

A számviteli rendszer integritásának megőrzése és a törvényi kötelezettségek teljesítése

Raben Management Services sp. z o.o. minden egyes közös adatkezelővel (a vállalatirányításból eredő bizonyos kvótaküszöbök tekintetében)

Kiberbiztonság - biztonsági tesztek

IT biztonság biztosítása

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Kiberbiztonság – kiberbiztonsági események kezelése

Biztonsági incidensek azonosítása és megoldása

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Helpdesk - szoftverhibák/hibák tekintetében

A használt szoftver hibaelhárítása

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Fizikai biztonság - lopásvédelem

Áruk biztonságának biztosítása

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Internetes marketing - FP működtetése a közösségi médiában

A Raben Group imázsának építése, a nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

Raben Management Services sp. z o.o. minden egyes közös adatkezelővel, aki külön közösségi médiaprofilt üzemeltet

Internetes marketing - versenyek szervezése a közösségi médiában

Raben Group imázsának építése, a nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

Raben Management Services sp. z o.o. a szóban forgó versenyt szervező céggel vagy vállalatokkal

Internetes marketing - hírlevél (előfizetés és tartalomkészítés)

A Raben Group imázsának építése, a nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Internetes marketing - ajánlatok személyre szabása és profilalkotás

A Raben Group imázsának kialakítása, a nyújtott szolgáltatások népszerűsítése

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Munkahelyi egészség és biztonság - biztonsági eseményekkel kapcsolatos tevékenységek

Egészségügyi és munkabiztonsági események megelőzése és kezelése

Raben Management Services sp. z o.o. minden egyes közös adatkezelővel (a súlyosabb incidensek tekintetében)

Munkahelyi egészség és biztonság - biztonsági események jelentése a Groupon belül

Egészségügyi és munkabiztonsági események megelőzése

Raben Management Services sp. z o.o. minden egyes közös adatkezelővel (a súlyosabb incidensek tekintetében)

Jogi szolgáltatások

Szerződések áttekintésének támogatása, tárgyalásokon való részvétel, szerződéskötések támogatása, kárigénylési folyamatok támogatása és egyéb, a Raben Grouphoz tartozó vállalatok jogbiztonságával kapcsolatos tevékenységek

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Együttműködés bankokkal

Tranzakciók lebonyolítása és egyéb tevékenységek lebonyolítása azon bankokkal, amelyekkel a Raben Group vállalatai együttműködnek

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

Az „irányító vállalat” tevékenysége

A Raben Group vállalatainak tevékenységével kapcsolatos egyéb feladatok

Raben Management Services sp. z o.o. az adatokat minden egyes közös adatkezelővel közösen kezeli

4. A közös adatkezelők közötti megállapodások lényegi tartalma

A GDPR 26. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az alábbiakban ismertetjük a közös adatkezelők között a közös adatkezelési megállapodás alapján létrejött megállapodások lényegi tartalmát:

 • A személyes adatok feldolgozásához szükséges technikai eszközök - különösen a hardver és szoftver - kiválasztására és rendelkezésre bocsátására döntő befolyással bíró közös adatkezelő a Raben Management Services sp z.o.o. (a továbbiakban: "RMS").
 • Bármely adatfeldolgozó bevonásához a közös adatkezelés hatálya alá tartozó folyamatokba minden esetben szükséges az adott adatfeldolgozó RMS általi elfogadása, amely egyben az összes közös adatkezelő nevében adatfeldolgozási megállapodások megkötésére jogosult szervezet;
 • A közös adatkezelők mindegyike felelős a GDPR rendelkezései szerinti tájékoztatási kötelezettségek végrehajtásáért. A tájékoztatási kötelezettségek tartalma a közös adatkezelők közötti közös megállapodások eredménye. A közös adatkezelők kötelesek figyelembe venni az RMS által a tájékoztatási kötelezettségek tartalmára vonatkozóan nyújtott iránymutatást;
 • Mindegyik közös adatkezelő önállóan vezeti az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását, és adott esetben az adatkezelési tevékenységek kategóriáinak nyilvántartását;
 • Az RMS a közös adatkezelő, akinek el kell végeznie a kezdeti adatvédelmi kockázatelemzéseket és szükség esetén az adatvédelmi hatásvizsgálatokat. Az elemzések végső következtetéseit a közös adatkezelőknek közösen kell elkészíteniük;
 • A személyes adatok nemzetközi továbbítása esetén, különösen az EGT-n kívüli országokat érintően, a közös adatkezelőknek további, a GDPR-nak megfelelő biztosítékokat kell alkalmazniuk, és szabályokat kell megállapítaniuk az egyének ilyen továbbításokról és felelősségeikről való tájékoztatására;
 • A közös adatkezelők mindegyike felelős a személyes adatoknak a GDPR-ral összhangban történő feldolgozásáért, ideértve különösen az érintettek jogainak gyakorlását;
 • Az érintettek saját belátásuk és választásuk szerint kérhetik a GDPR szerinti jogaik gyakorlását bármelyik közös adatkezelőtől, különösen az e szakaszban megjelölt kapcsolattartási ponton keresztül történő értesítéssel;
 • A közös adatkezelők mindegyike köteles nyilvántartást vezetni a kérelmekről, amelyet olyan módon tárolnak, amely biztosítja az abban szereplő adatok sértetlenségét és bizalmas jellegét;
 • Az érintetteknek jogukban áll panaszt tenni az adatkezeléssel kapcsolatban bármelyik közös adatkezelő felett területi illetékességgel rendelkező, általuk választott felügyeleti hatóságnál, ideértve különösen a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal elnökét;
 • A közös adatkezelők szorosan együttműködnek az érintettek kéréseinek teljesítése terén;
 • A közös adatkezelés alatt álló személyes adatok védelmének megsértése esetén minden egyes közös adatkezelő köteles a többi közös adatkezelőt haladéktalanul, de legkésőbb a jogsértés megállapítását követő 24 órán belül tájékoztatni a feltételezett jogsértésről;
 • A közös adatkezelők kötelesek részt venni az azonosított jogsértés kivizsgálásában. A jogsértést azonosító közös adatkezelő köteles előzetes elemzést végezni a jogsértés által az érintett természetes személy jogaira és szabadságaira jelentett kockázatról, és az eredményeket közölni a többi közös adatkezelővel;
 • Az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján a közös adatkezelők közösen döntenek a jogsértésnek az illetékes felügyeleti hatóság és az érintettek felé történő bejelentéséről, és meghatározzák a fent említett tájékoztatási kötelezettségek végrehajtásáért felelős közös adatkezelő(ke)t.

VI. Személyes adatok feldolgozása a Raben Group lengyelországi vállalatai által a weboldal és a közösségi hálózatok működtetésével kapcsolatban.

Bevezetés

A tájékoztatási kötelezettségeknek való megfelelés érdekében az alábbiakban ismertetjük a https://magyarorszag.raben-group.com/ weboldal ( a továbbiakban: " Weboldal "), valamint a közösségi média oldalak felhasználóinak személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb feladatait.

A személyes adatoknak a Lengyelországtól eltérő országban székhellyel rendelkező Raben Group vállalatok által a honlapokon keresztül történő feldolgozására vonatkozó információk a honlapon az egyes országoknak fenntartott külön fülön találhatók.

‍A honlapot vagy a közösségi oldalakat látogató, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatban ezeken a csatornákon keresztül kommunikáló természetes személyek rendelkeznek az általuk megadott személyes adatokkal, miközben biztosítjuk, hogy az Ön adatainak gyűjtését és felhasználását az Ön által elvárt szintű szolgáltatás nyújtásához szükséges minimumra korlátozzuk.

Korlátozott mértékben a weboldalainkon sütik és más technológiák segítségével automatikusan gyűjthetünk személyes adatokat. A sütik gyűjtéséről és használatáról részletes információ a sütikre vonatkozó szabályzatunkban található, amely ITT érhető el.

Weboldalunk különböző lehetőségeket kínál a kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételi űrlapok mellett a munkaviszony és az együttműködés megkezdéséhez használt jelentkezési lapokat, valamint az értesítési űrlapokat és a hírlevelünkre való feliratkozást is használjuk. A fent említett űrlapok használata általában személyes adatok megadásával jár. Ezeket az adatokat az űrlapokat kísérő közleményekben említett célokból és jogalapnak megfelelően dolgozzuk fel.

1. A személyes adatok közös kezelése a Raben Group vállalatai által a Weboldal és a közösségi hálózatok működésével kapcsolatban

A Raben Group magyarországi vállalatai a weboldalon és a közösségi média oldalakon keresztül feldolgozott személyes adatokat az V. szakasz 2. pontjának tartalmában megjelölt Raben Group vállalatokkal közösen ellenőrzik az alábbi célokból:

 • a szolgáltatások értékesítéséhez és az ügyfélszolgálathoz használt kapcsolatfelvételi űrlapok kezeléséhez kapcsolódóan,
 • az Subscripiton Center, azaz a természetes személyek által adott hozzájárulások kezelésére szolgáló eszköz részeként megadott hozzájárulások kezelése,
 • a kommunikáció és a profilajánlatok személyre szabása az ügyfélszolgálati, értékesítési és marketingfolyamatok során összegyűjtött információk alapján, a vonatkozó cookie-val együtt.
 •  a hírlevél-szolgáltatás teljesítése,
 • az ügyfelek és a szállításban résztvevők tájékoztatása a küldemény aktuális állapotáról a Track & Trace szolgáltatás keretében,
 •  a közösségi médiaoldalak működtetése, beleértve az ezeken keresztül történő versenyek szervezését.

A fennmaradó mértékben a Raben Group lengyelországi vállalatainak mindegyike független adatkezelője a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatoknak.

A fentiek ellenére:

 • A Raben Group vállalatai a Raben Group vállalatainak rajongói oldalait kedvelő felhasználók adatainak közös adatkezelői. A Facebook, mint a márkatulajdonosa szintén közösen kezeli azon személyek adatait, akik követik a Raben Group vállalatok rajongói oldalát az Instagram-on;
 • A Raben Group vállalatok és a YouTube közös adatkezelői azon felhasználók adatainak, akik lájkolták a Raben Group vállalatok rajongói oldalát.
 • A Raben Group vállalatok a LinkedIn-nel együtt a felhasználói adatok közös adatkezelői.

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az Ön személyes adatainak a Weboldalon és a közösségi oldalakon keresztül történő feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlásával kapcsolatban az alábbi kommunikációs csatornákon keresztül léphet kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:

 • postai úton a következő címen: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31. a borítékon "személyes adatok védelme" megjegyzéssel;
 • e-mailben a következő címre: hungary.gdpr@raben-group.com .

3. Az  adatok címzettjei és harmadik országokba történő adattovábbítás

Az Ön adatait megosztjuk az általunk igénybe vett szolgáltatások szolgáltatóival (pl. weboldalak, közösségi oldalak, IT-rendszerek karbantartása, hírlevelek küldése).

Az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül letelepedett adatfeldolgozóknak.

Az EGT-n kívüli országok nem biztos, hogy ugyanolyan szintű személyesadat-védelmet nyújtanak, mint az EGT-országok. Mielőtt az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítanánk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ilyen továbbítás ne eredményezze az EGT-országokban hatályos rendelkezések által garantált védelem szintjének csökkenését. Ha az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítjuk, a továbbítás megfelelőségi határozaton vagy az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi szerződéses záradékokon alapul. Ön további információkat is kérhet az adatok EGT-n kívüli továbbításával kapcsolatban, ha a 3. pontban leírtak szerint kapcsolatba lép velünk.

4. Az Ön jogai és a profilalkotás

A GDPR 26. cikkének (1) bekezdése szerinti közös adatkezelés nem érinti az Ön GDPR szerinti jogainak gyakorlását. A közös adatkezelők közötti megállapodás szerint mindegyik közös adatkezelő a személyes adatok GDPR szerinti feldolgozásáért felelős szervezet.

Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését vagy a feldolgozás korlátozását kérje, vagy tiltakozzon a feldolgozás ellen, valamint az adathordozhatósághoz. Ha az adatok feldolgozására hozzájárulás alapján kerül sor, Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja anélkül, hogy ez befolyásolná a fent említett hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett feldolgozás jogszerűségét.

A vállalatok az Ön kéréseit, igényeit vagy kifogásait az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban ellenőrzik. Az Ön kérésére válaszul a vállalatok felkérhetik Önt személyazonosságának igazolására, olyan információk megadására, amelyek segítenek a Vállalatoknak a kérés jobb megértésében. A vállalatok mindent megtesznek annak érdekében, hogy döntésüket megindokolják Önnek, ha az Ön kérésének nem tesznek eleget.

Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy joga van panaszt tenni a honlapot üzemeltető és az Önnel folytatott kommunikációért felelős Raben Group vállalat illetékes felügyeleti hatóságánál. A Raben Group magyarországi vállalatai esetében az illetékes hatóság ebben a tekintetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 1055.

Az Ön személyes adatainak feldolgozása automatizált módon történhet (beleértve a profilalkotást is), azonban ebben az esetben ez nem jár semmilyen joghatással Önre nézve, és nem befolyásolja lényegesen az Ön helyzetét. A személyes adatok profilalkotása ebben az esetben az Ön adatainak (többek között automatizált eszközökkel történő) feldolgozásából áll, amelynek célja az Önre vonatkozó bizonyos információk értékelése, beleértve az összesített ügyfélszolgálati adatokat, a weboldal forgalmának elemzését, statisztikákat, az előre jelzett érdeklődési köröket és személyes preferenciákat szolgáltatásaink marketingje céljából.

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor - az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból - tiltakozzon a profilalkotás ellen a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább ezeket a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az Önt megillető követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges okokkal szemben.

5. A https://magyarorszag.raben-group.com/ weboldalra látogatók személyes adatainak feldolgozása

5.1. Adatfeldolgozás célja

A weboldal felhasználóinak tevékenységét, beleértve személyes adataikat is, sütik és más technológiák segítségével rögzítik, és marketingkommunikáció személyre szabása és profilalkotás céljából dolgozzák fel. Weboldalainkon technológiát használunk arra, hogy automatikusan, pusztán anonim módon gyűjtsünk és elemezzünk információkat a felhasználók weboldalon végzett tevékenységéről. Erről bővebben cookie szabályzatunkban ITT olvashat.

5.2. Adatfeldolgozás jogi alapja

A személyes adatok Weboldalon keresztül történő feldolgozásának jogalapja az egyes adatkezelők jogos érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely abból áll, hogy biztosítani kell, hogy a Weboldal felhasználói hozzáférjenek az ott közzétett tartalmakhoz és kommunikációhoz a Szolgáltatáson keresztül elérhető csatornákon keresztül, valamint statisztikákat kell vezetni a Szolgáltatás működésének javítása érdekében.

5.3. Adatfeldolgozás időtartama

Amennyiben az adatok feldolgozására jogos érdek alapján kerül sor, az adatok feldolgozása az említett érdek teljesítését lehetővé tevő időtartamig vagy a feldolgozással szembeni hatékony tiltakozásig történik. A telepített sütik esetében a feldolgozás időtartamát az egyes sütikhez beállított időszak határozza meg, vagy amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

5.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

Az adatok megadása önkéntes, azonban szükséges a Weboldal funkcióinak zavartalan és teljesen helyes használatához.

6. A Raben Group magyarországi vállalatai által üzemeltetett közösségi oldalak látogatóinak személyes adatainak feldolgozása

6.1. Adatfeldolgozás célja

A Raben Group magyar vállalatai a közösségi médiában (Facebook, Instagram, Yotube, LinkedIn) üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódó Raben Group profilokat meglátogató felhasználók személyes adatait dolgozzák fel. A közösségi médiában közvetlenül megosztott adatok feldolgozása a profil működésével összefüggésben történik, beleértve a felhasználók tájékoztatását a Raben Group tevékenységeiről, valamint különféle típusú szolgáltatások és termékek népszerűsítését. Erről bővebb információt a cookie-irányelvünkben talál ITT

A weboldalon az Ön hozzájárulásával cookie-kat és egyéb technológiákat használunk a közösségi médián keresztül Önhöz eljuttatott tartalmak profilozására.      

6.2. Adatfeldolgozás jogi alapja

A személyes adatoknak a Raben Group lengyel vállalatai által a fenti célokból történő feldolgozásának jogalapja a jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely az információk összesítésében és az ezen alapuló profilalkotásban áll, hogy a saját termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő kommunikációt támogassák az ügyfelek és más személyek számára, akik a weboldalon az ügyfélszolgálatokra szánt űrlapokon keresztül kommunikálnak a cookie-k nyomon követéséhez való hozzájárulásával kapcsolatban, a cookie-szabályzatnak megfelelően, melyet itt talál: link cookie policy    

6.3. Adatfeldolgozás időtartama

A közösségi médiaoldalak felhasználóinak adatait a Raben Group magyarországi vállalatainak jogos érdeke fennállásának időtartamára, arra az időszakra, amikor a felhasználó követi a Raben Group profiljait, valamint a közösségi médiaoldalakon keresztül történő kommunikáció esetén a beszélgetés lezárásához szükséges időtartamra kezeljük.

6.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

Az Ön összes adatát a közösségi média tulajdonosain keresztül, az Ön nyilvános profiljából vagy rajongói oldalának bejegyzéseiből, valamint - amennyiben Ön ehhez hozzájárult - a Weboldalon végzett tevékenységének regisztrációjából is megkapjuk. Az adatok megadása önkéntes, azonban a közösségi médián keresztül történő kommunikáció esetén az esetek kezelése és a kommunikációban megvalósított kapcsolat fenntartása érdekében szükséges.

7. A Weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül velünk kapcsolatba lépő személyek személyes adatainak feldolgozása

Az űrlapok használata általában személyes adatok megadásával jár. Az alábbiakban általános tájékoztatást nyújtunk a weboldalon elérhető űrlapokon keresztül történő adatkezelés céljairól és jogalapjairól. Ezen kívül minden egyes űrlap mellett található olyan információ, amely jelzi a személyes adatoknak az adott űrlap általi feldolgozásának célját és jogalapját.

7.1. Adatkezelés célja

Amikor a weboldalon elérhető űrlapokon keresztül történik a megkeresés, a levelezésben szereplő személyes adatokat a következő célokból dolgozzuk fel:

 • kapcsolatfelvétel és a megkeresés megválaszolása;
 •  polgári jogi igények előterjesztése vagy érvényesítése az üzleti tevékenység során, valamint az ilyen igényekkel szembeni védekezés;
 •  a kommunikáció és a profilajánlatok személyre szabása az összesített ügyfélszolgálati információk alapján, a vonatkozó cookie-kkal együtt;
 • az Ön hozzájárulása alapján végzett egyéb tevékenységek végzése, például felmérések - pl. közvélemény- vagy elégedettségi felmérések - elvégzése, hírlevelek küldése vagy tájékoztatás nyújtása a kínált szolgáltatásokról, új ajánlatokról és promóciós lehetőségekről az Ön által választott kommunikációs csatornán.

7.2. Adatkezelés jogi alapja

A személyes adatoknak a Raben Group lengyel vállalatai által a fenti célokból történő feldolgozásának jogalapja a jogos érdek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely az információk összesítésében és az ezen alapuló profilalkotásban áll, hogy a saját termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő kommunikációt támogassák az ügyfelek és más személyek számára, akik a weboldalon az ügyfélszolgálatokra szánt űrlapokon keresztül kommunikálnak a cookie-k nyomon követéséhez való hozzájárulásával kapcsolatban, a cookie-szabályzatnak megfelelően, melyet ITT talál.

7.3. Adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait addig kezeljük, amíg:

 • az Ön adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történő feldolgozásával kapcsolatban, amíg Ön kifogást nem emel, ha az adatkezelő általi vizsgálatot követően az eredményesnek bizonyul, vagy az igényérvényesítés elévülési idejének lejártáig;
 • az Ön adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történő feldolgozásával kapcsolatban - amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

7.4. Adatszolgáltatási kötelezettség

A személyes adatok megadása önkéntes, azonban szükséges a kapcsolatfelvételhez és az Ön megkeresésére, kérésére vagy igényére történő válaszadáshoz és/vagy a megadott hozzájárulások alapján történő kommunikációhoz.

8. Részletes tájékoztatási záradékok a személyes adatok Raben Group vállalatai által a weboldalon és a közösségi média rajongói oldalakon kívüli feldolgozására vonatkozóan

A weboldalak és a közösségi médiában található rajongói oldalak nem az egyetlen csatornák, amelyeken keresztül a Raben Group személyes adatokat kezel.

A ránk rótt tájékoztatási kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbiakban bemutatjuk a fuvarozásban résztvevők, járművezetők, fuvarozók, szolgáltatók, ügyfelek, az úgynevezett "kapcsolattartók", hírlevél-felhasználók, létesítményeink látogatói, jogi személyek képviselői és a média képviselői személyes adatainak a weboldalon és rajongói oldalon kívüli, a közösségi médiában történő feldolgozásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.

VII. Jelen adatvédelmi irányelvek változtatása

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk a jelen Szabályzatot, és módosítjuk azt, ha ez szükségesnek vagy kívánatosnak bizonyul a következők miatt: új jogi szabályozás, a személyes adatok védelmének folyamatát felügyelő hatóságok új iránymutatásai, a személyes adatok védelme terén alkalmazott legjobb gyakorlatok.

Fenntartjuk továbbá a jogot a jelen Szabályzat módosítására a személyes adatok feldolgozásához használt technológiában bekövetkező változások esetén (amennyiben a változás érinti a jelen dokumentum szövegét), valamint a személyes adatok feldolgozásának módszereiben, céljaiban vagy jogalapjaiban bekövetkező változások esetén.

Jelen dokumentum utolsó módosítása: 2024. január 29.

Tájékoztatás a szállításban résztvevők számára

A gépjárművezetőkre vonatkozó információk (Raben Group magyarországi vállalatai számára szolgáltatást nyújtó alvállalkozók alkalmazottai/saját gépjárművezetők)

Tájékoztatás a fuvarozók számára

Tájékoztatás az ügyfelek számára

Tájékoztatás gépkocsivezetők számára - TLME lite alkalmazás

Tájékoztatás beszállítók számára

Tájékoztatás a Track & Trace felhasználóinak

Tájékoztatás kapcsolattartók számára

Tájékoztatás a kamerás megfigyelésről, a Raben Group vállalatainak területére látogatóként gyalogosan, vagy járművel történő belépésről

Tájékoztatás a média számára

Tájékoztatás a jogi személyek képviselői számára